,

Powiadomienie SMS

, , ,

Informacja dla Mieszkańców Grochowej

Drodzy Mieszkańcy,

W zeszłym roku (jesienią 2023) po zbieraniu pieniędzy do kościoła, ustaliłam z proboszczem ks,Wiesławą Zarębą, że ostatni raz przyniosłam zebrane pieniądze na kościół i wspólnie ustaliłyśmy, że zbieranie na kwiaty na Wielkanoc, czy ubieranie kościoła odbywać się będzie na terenie kościoła w postaci „skrzyneczki” z napisem zbiórka na kwiaty. Ustaliłam, że jedyna parafia Jazgarzew w taki sposób dodatkowo zbiera pieniądze co jest niezgodne.

Pojęcie zbiórki publicznej zawiera ustawa z 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Jest nią zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art.4 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na cele religijne, a miejsca publiczne to miejsca ogólnodostępne, w szczególności ulice, place, parki i cmentarze i pod warunkiem, że zbiórka musi być zgłoszona. Celem jest np., pomoc dobroczynna zbierana w miejscu ogólnodostępnym.

Zbiórką publiczną nie jest jednak zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze:na cele religijne, na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz na utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywa się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony;

Z całym szacunkiem do wszystkich mieszkańców Grochowej i  parafian nie zbieram datków na kościół.

Z wyrazami szacunku

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery

,

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Piaseczno

Szanowni Państwo,
przesyłam obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Piaseczno na podstawie uchwały Nr 1436/LXXVI/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2024 r.
Plan ogólny jest sporządzany dla obszaru całej gminy Piaseczno.
Proszę o udostępnienie obwieszczenia mieszkańcom od dnia 5 czerwca w wybrany przez siebie sposób (np. tablice informacyjne, strony internetowe sołectwa, Facebook sołectwa).
Obwieszczenie oraz inne informacje o planie ogólnym gminy zamieściliśmy także na stronie internetowej https://piaseczno.eu/planowanie
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 5 czerwca 2024 r. UiA.6720.1.2023
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy
Piaseczno
Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1
pkt 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską w Piasecznie uchwały nr 1436/LXXVI/2023 z dnia 18 października 2023 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Piaseczno.
Plan ogólny jest sporządzany dla obszaru całej gminy
Piaseczno.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną
dokumentacją sprawy na stronie internetowej pod adresem
https://bip.piaseczno.eu/artykuly/491/plan-ogolny.
Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie od 5 czerwca do 12 lipca 2024 r. do
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia.
Wniosek do projektu planu ogólnego można złożyć za pomocą formularza online
dostępnego na stronie https://voxly.pl/piaseczno
Wniosek można także złożyć na formularzu w postaci papierowej lub w
formie dokumentu elektronicznego. Formularz tradycyjny dostępny
jest w kancelarii Urzędu lub w BIP Urzędu na stronie
https://bip.piaseczno.eu/artykuly/491/plan-ogolny. (zeskanuj
telefonem kod QR)
Wniosek do projektu planu ogólnego z wykorzystaniem formularza
tradycyjnego składa się:
 na piśmie utrwalonym w postaci papierowej – w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno lub na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500
Piaseczno;
 na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej – za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP:
/umigpiaseczno/SkrytkaESP lub na adres email: urzad@piaseczno.eu
Składający wniosek do projektu planu ogólnego:
 podaje swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz adres siedziby
 podaje adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada,
 wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej
wnioskiem,
 może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer
telefonu.
UWAGA: wnioski złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) oraz wnioski
niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.
Więcej informacji można uzyskać:
 w punkcie konsultacyjnym czynnym w każdą środę w godzinach 9-15 w terminie
składania wniosków, znajdującym się w siedzibie Urzędu przy ul. Kościuszki 5 w
Piasecznie w pokoju 31.
 na stronie internetowej https://piaseczno.eu/planowanie
 pod nr telefonu 22 70 17 551.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają
ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej https://bip.piaseczno.eu/,
w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”. Prawo, o
którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności
osoby, od której dane te pozyskano.
z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektur
,

Sieć gazowa :)

Szanowni Mieszkańcy,

Jest ponowna szansa o wystąpienie warunków przyłączenia sieci gazowej.

Dowiedziałam się, że można ponownie złożyć wniosek przez portal przylaczenie.psgaz.pl, następnie proszę się zarejestrować, dokonać aktywacji konta i przejść do wniosku o określenie warunków przyłączenia. Odpowiedź  na wniosek jest do 30 dni.

W razie jakichkolwiek wątpliwości podaje nr telefonu 22 444 33 33.

W przypadku braku możliwości złożenia przez portal można  wniosek złożyć w formie papierowej w biurze obsługi klienta w Piasecznie ul.Stołeczna 4.

 

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery

,

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie od 04-17 kwietnia 2024

 

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że na terenie gminy Piaseczno w dniach od 4 do 17 kwietnia 2024 roku zostanie przeprowadzona akcja doustnego szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt w postaci krążka zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz zostanie wyłożona ręcznie. Przynęta jest w kolorze zielono – brązowym o intensywnym zapachu rybnym.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:
– nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu,
– nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty,
– szczepionki dotknięte przez człowieka, nie zostaną podjęte przez lisa,
– każdy przypadek zetknięcia człowieka ze szczepionką należy zgłaszać służbie medycznej, – przypadki kontaktu zwierząt domowych i gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, prosimy o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zaleceń.

 

 

,

Program „PIASECZNO ŁAPIE DESZCZ” zarządzenie w sprawie ogłoszenia II naboru

Dzień dobry,
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej informuje, iż od dnia 4 maja 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. rusza II etap naobru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Piaseczno na zadania realizowane w ramach programu małej retencji pn. „Piaseczno łapie deszcz”.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie pod linkiem:https://bip.piaseczno.eu/artykul/148/11268/program-piaseczno-lapie-deszcz. Scan zarządzenia Burmistrza do pobrania w załączeniu.
Prosimy o przekazanie informacji mieszkańcom w razie możliwości.

Z poważaniem

Kinga Stola

Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno

tel. (22) 70 17 541

Polityka Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno   

Klauzula informacyjna   

https://bip.piaseczno.eu/artykul/452/8152/klauzula-informacyjna-rodo

,

Nabór wniosków na odbiór azbestu w 2024 roku

Informujemy, że trwa nabór wniosków na bezpłatny odbiór i utylizację azbestu na terenie miasta i gminy Piaseczno. Od 10 kwietnia 2024 r. usługę na zlecenie Gminy będzie realizowała firma ECO-TEC Maciej Mączyński. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani usunięciem azbestu ze swojej nieruchomości mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

Wzory dokumentów dostępne są:

– na stronie Wydziału Gospodarki Odpadami www.odpady.piaseczno.eu w zakładce „Utylizacja azbestu”
– w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5
– w kancelarii Wydziału Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5A

Wypełnione wnioski należy składać:

– osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub w kancelarii Wydziału Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5A lub
– wysłać listownie za pośrednictwem operatora pocztowego lub
– za pomocą aplikacji e-PUAP.

Azbest należy odpowiednio przygotować do odbioru tzn. ułożyć na palecie i ofoliować.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami pod numerem telefonu (22) 70-17-537 lub mailowo: go@piaseczno.eu– Odnośnik jest adresem e-mail i pozwala bezpośrednio otworzyć program pocztowy– Odnośnik otwiera nową kartę przeglądarki

,

Konsultacje społeczne dotyczące Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Dzień dobry
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej UMiG Piaseczno informuje, że od dnia 11 kwietnia 2024 rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. Program opracowywany jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-obszaru-wojewodztwa-mazowieckiego.html

Zachęcamy Mieszkańców do składania swoich uwag i wniosków.

Wnioski i uwagi można składać do dnia 2 maja 2024 r.:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,
  al. „Solidarności” 61,
  03-402 Warszawa;
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
  1. pocztą elektroniczną na adres: halas@mazovia.pl ,
  2. za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP – bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Z poważaniem,

mgr inż. Magdalena Fido

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Tel. 22 70 17 528

 

,

szczepienie psów, kotów w naszym sołectwie :) 06.04.2024r.

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 06.04.2024r (sobota) odbędzie się szczepienie psów, kotów przeciwko wściekliźnie.

Grochowa ul.Zb.Pawlaka 4b w godz.10.00-10.30

Pęchery ul. Cietrzewia w godz. 10.30

Pęchery ul. Boczna w godz. 10.45

Koszt szczepienia wynosi 40,00zł.

W przypadku braku możliwości zastosowania się do w/w w terminu prosimy o zgłoszenie się ze zwierzęciem do przychodni w Prażmowie w godz.8.00-18.00

Dziękuje za uwagę

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery

 

,

Życzenia świąteczne

Szanowni Mieszkańcy,

W tym roku nie zbieram na kwiaty do Kościoła w Jazgarzewie z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

Z ks. proboszczem ustaliłyśmy, że kto z Państwa ma życzenie wesprzeć można osobiście wrzucając do „Skrzyneczki” mieszczącej na stoliczku wejściu głównym w kościele w Jazgarzewie.

Święcenie pokarmów odbędzie się w dniu 30.03.2024 g. 11.20 w budynku jednostki OSP Grochowa, zaś w Pęcherach odbędzie święcenie pokarmów  w Kaplicy o g.11.40

Proszę o przybywanie o 5-10 minut wcześniej, bo jak co roku Proboszcz przyjeżdża wcześniej.

Życzę zdrowych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni  wszystkich mieszkańców naszego sołectwa spokojem, miłosierdziem oraz wiarą, by dać siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć na przyszłość.

Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca,  napełniając je światłem Zmartwychwstania, pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim dobrem dla drugiego człowieka, abyśmy umieli Go rozpoznawać i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu.

 

 

Z wyrazami szacunku

Anna Marecka

sołtys Grochowa-Pęchery

,

Koło Gospodyń Wiejskie „Grochowianki”

Szanowni Mieszkańcy,

Zachęcam do śledzenia relacji z działalności naszego koła na https://www.facebook.com/profile.php?id=100064211251543

Pozdrawiam serdecznie

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery