,

Konsultacje z mieszkańcami dotyczące odwodnienia i retencji wód opadowych w dn.25.11.2022r. g17.00

Szanowni Mieszkańcy,

Zaprasza na konsultacje ws odwodnienia i retencji wód opadowych w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 25.11.2022r g.17.00

Gmina Piaseczno opracowuje program dotyczący rozwiązywania problemów związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi. Teraz przyszedł czas na konsultacje z mieszkańcami.

W ostatnich latach gmina Piaseczno, podobnie jak inne gminy w kraju, boryka się z problemami związanymi z niedoborem lub nadmiarem wody. Dotykają nas dwie skrajności – susze lub podtopienia. Częste zgłoszenia mieszkańców o zalewaniu czy lokalnych podtopieniach, problem przerywanych melioracji, zasypywanych rowów, podnoszenia ternu  postawiły przed władzami gminy niemałe wyzwanie. Trzeba było podjąć działania w celu kompleksowego rozwiązania problemów z wodą. Czy, gdzie i jak wodę retencjonować? Co robić w czasie suszy? Co zrobić z melioracją? Kanalizować wody opadowe czy nie? Pojawiło się wiele pytań i wątpliwości.

Analiza i wytyczne

W ubiegłym roku został ogłoszony przetarg na „Program zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach administracyjnych gminy Piaseczno”.  Zadaniem Wykonawcy było wykonanie pełnej analizy stanu aktualnego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zagrożonych powodzią czy podtopieniami wraz z wykonaniem map oraz opracowanie wytycznych do podejmowania ogólnych decyzji strategicznych w skali gminy w zakresie gospodarowania wodami opadowymi lub roztopowymi.

Opracowanie obejmowało m.in.:

  • ocenę aktualnych możliwości odprowadzania wód przez istniejącą sieć hydrograficzną z poszczególnych obszarów urbanistycznych gminy Piaseczno;
  • wskazanie najbardziej optymalnych sposobów (tj. dróg postępowania i rozwiązań) zwiększenia możliwości zagospodarowywania spływów wód powierzchniowych;
  • wskazanie najbardziej racjonalnych rozwiązań w retencjonowaniu wód;
  • zaproponowanie odnośnych racjonalnych rozwiązań na poziomie: miasta Piaseczno oraz obszarów planistycznych czy wsi;
  • wskazanie odcinków sieci hydrograficznej wymagających niezbędnej przebudowy;
  • wskazanie odcinków cieków gdzie możliwe jest zachowanie spływów naturalnych;
  • wskazanie możliwości dodatkowej retencji poprzez chwilowe podpiętrzanie wód w korytach cieków;
  • wskazanie możliwości retencji pozakorytowej (dodatkowe zbiorniki czy poldery zalewowo-infiltracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem nie tylko formy i sposobu zagospodarowania terenu, ale także ogólnych uwarunkowań własności gruntowej);
  • wskazanie terenów predysponowanych do wdrażania błękitno-zielonej infrastruktury (tzw. BZI) przy założeniu rozwiązań przyrodniczych najbardziej korzystnych dla środowiska (tzw. BSI czyli Nature Base Solutions) ze szczególnym uwzględnieniem granic miasta Piaseczno i innych silnie zurbanizowanych terenów gminy.

– Chcieliśmy, by program zawierał także prognozę związaną z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych związaną z potencjalnym rozwojem lokalnej infrastruktury przynajmniej w perspektywie najbliższych 15 lat – zaznacza wiceburmistrz Robert Widz.

W ramach programu mają powstać rozwiązania w skali makro oraz mikro a dodatkowo sposoby promowania mikro rozwiązań dla indywidualnych inwestorów.

W celu realizacji zadania gmina Piaseczno została podzielona na jednostki odwodnieniowe o jednorodnym charakterze i możliwych podobnych problemach. Efektem opracowania będą wytyczne m.in. do wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej. O jej budowie będą decydować następnie radni zabezpieczając odpowiednie środki w budżecie gminy.