,

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Piaseczno

Szanowni Państwo,
przesyłam obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Piaseczno na podstawie uchwały Nr 1436/LXXVI/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2024 r.
Plan ogólny jest sporządzany dla obszaru całej gminy Piaseczno.
Proszę o udostępnienie obwieszczenia mieszkańcom od dnia 5 czerwca w wybrany przez siebie sposób (np. tablice informacyjne, strony internetowe sołectwa, Facebook sołectwa).
Obwieszczenie oraz inne informacje o planie ogólnym gminy zamieściliśmy także na stronie internetowej https://piaseczno.eu/planowanie
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 5 czerwca 2024 r. UiA.6720.1.2023
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy
Piaseczno
Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1
pkt 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską w Piasecznie uchwały nr 1436/LXXVI/2023 z dnia 18 października 2023 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Piaseczno.
Plan ogólny jest sporządzany dla obszaru całej gminy
Piaseczno.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną
dokumentacją sprawy na stronie internetowej pod adresem
https://bip.piaseczno.eu/artykuly/491/plan-ogolny.
Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie od 5 czerwca do 12 lipca 2024 r. do
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia.
Wniosek do projektu planu ogólnego można złożyć za pomocą formularza online
dostępnego na stronie https://voxly.pl/piaseczno
Wniosek można także złożyć na formularzu w postaci papierowej lub w
formie dokumentu elektronicznego. Formularz tradycyjny dostępny
jest w kancelarii Urzędu lub w BIP Urzędu na stronie
https://bip.piaseczno.eu/artykuly/491/plan-ogolny. (zeskanuj
telefonem kod QR)
Wniosek do projektu planu ogólnego z wykorzystaniem formularza
tradycyjnego składa się:
 na piśmie utrwalonym w postaci papierowej – w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno lub na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500
Piaseczno;
 na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej – za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP:
/umigpiaseczno/SkrytkaESP lub na adres email: urzad@piaseczno.eu
Składający wniosek do projektu planu ogólnego:
 podaje swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz adres siedziby
 podaje adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada,
 wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej
wnioskiem,
 może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer
telefonu.
UWAGA: wnioski złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) oraz wnioski
niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.
Więcej informacji można uzyskać:
 w punkcie konsultacyjnym czynnym w każdą środę w godzinach 9-15 w terminie
składania wniosków, znajdującym się w siedzibie Urzędu przy ul. Kościuszki 5 w
Piasecznie w pokoju 31.
 na stronie internetowej https://piaseczno.eu/planowanie
 pod nr telefonu 22 70 17 551.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają
ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej https://bip.piaseczno.eu/,
w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”. Prawo, o
którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności
osoby, od której dane te pozyskano.
z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektur