,

Konsultacje społeczne dotyczące Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Dzień dobry
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej UMiG Piaseczno informuje, że od dnia 11 kwietnia 2024 rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. Program opracowywany jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-obszaru-wojewodztwa-mazowieckiego.html

Zachęcamy Mieszkańców do składania swoich uwag i wniosków.

Wnioski i uwagi można składać do dnia 2 maja 2024 r.:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,
  al. „Solidarności” 61,
  03-402 Warszawa;
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
  1. pocztą elektroniczną na adres: halas@mazovia.pl ,
  2. za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP – bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Z poważaniem,

mgr inż. Magdalena Fido

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Tel. 22 70 17 528